woo

33 teksty – auto­rem jest woo.

Nie byłbym ta­ki dos­ko­nały, gdy­by nie mo­je wady. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 sierpnia 2009, 16:47

Każda opo­wieść ko­biety to no­wy wszechświat, in­ny od wszys­tkich, które już znam. To niewyczer­pa­ne źródło in­spi­rac­ji, gdyż nig­dy nie poz­nam ich wszystkich. 

myśl
zebrała 5 fiszek

Zdys­tanso­wanie się wo­bec włas­nych myśli i od­wa­ga kwes­tiono­wania za­korze­nionych w moim umyśle dog­matów, dają mi szansę lep­sze­go poz­na­nia rzeczy­wis­tości - kreowa­nia jej, nie tyl­ko bier­ne­go uczestniczenia. 

myśl
zebrała 4 fiszki

Są dni ta­kie, w które ot­warcie oczu jest ak­tem odwagi. 

aforyzm dnia z 6 marca 2009 roku
zebrał 131 fiszek

W dep­resji jest jed­na dob­ra chwi­la w ciągu do­by i jed­na zła.
Dob­ra tuż przed snem, kiedy myślisz, że może więcej się nie obudzisz i zła o świ­cie, kiedy wiesz, że życze­nie znów się nie spełniło. 

myśl

Każdy dzień bez kocha­nego człowieka przy bo­ku stra­cony jest bezpowrotnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki

Gdy w przy­jaźni je­dynym co was różni jest płeć - bądźcie czuj­ni, bo miłość już was obserwuje. 

myśl dnia z 23 września 2013 roku
zebrała 72 fiszki

Uczy­niłem kiedyś z jed­nej je­dynej rzeczy cel swo­jego is­tnienia. Tym sa­mym mo­je życie zmieniło się w ko­losa na gli­nianej nodze - upadłem.

Podzieliłem życie po­między pracę, uczu­cia, przy­jaciół i czas dla siebie - te­raz łat­wiej zacho­wuję równowagę. 

myśl
zebrała 5 fiszek

Większym og­ra­nicze­niem niż brak wie­dzy czy doświad­cze­nia są bra­ki w poczu­ciu włas­nej wartości. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Ideał - wytwór umysłu, poszu­kujące­go ideału. 

myśl
zebrała 10 fiszek
woo

Będziesz mnie gonić - ucieknę. Otwórz się przede mną, a przyjdę do Ciebie sam. (Potencjalnie możliwy kontakt: GG# 7006269)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

woo

Użytkownicy
V W X
Kalendarz
Aktywność